Tanya Jawab Aqidah

18 Jul 2009

AQIDAH Tanya Jawab Diposting oleh: Admin pada HUKUM ISLAM

Soal Jawab Aqidah


Jawaban : Dia menciptakan kita agar beribadah kepadaNya serta tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun.

 • Dalil dari Al Quran

]????? ???????? ???????? ?????????? ???? ?????????????[ (???????:56)

Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaKu.

 • Dalil dari As Sunnah

)?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????? ( ???? ????

Hak Allah Subhanahu wataala atas hambaNya bahwa mereka menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun

Jawaban: Sebagaimana Allah Subhanahu wataala dan RasulNya perintahkan.

 • Dalil dari Al Quran

] ???? ???????? ?????? ???????????? ??????? ??????????? ???? ????????[(??????: ?? ?????5)

Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wataala dengan hanya mengikhlaskan dirin untukNya.

 • Dalil dari As Sunnah

[ ?? ??? ????? ??? ???? ????? ??? ??? ] ???? ????

Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada dalam perkara kami maka amalan itu tertolak

Jawaban : Ya! Kita menyembah Allah Subhanahu wataala dengan rasa takut dan harapan.

 • Dalil dari Al Quran

]?????????? ??????? ?????????[(???????: ?? ?????56)

Dan serulah Dia oleh kalian dalam kondisi takut [dari neraka] dan harap [kepada surga].

 • Dalil dari As Sunnah

[???? ???? ????? ????? ?? ?? ?????] ???? ???? ??? ????

Saya mohon kepada Allah Subhanahu wataala surga dan berlindung denganNya dari neraka.

Jawaban : Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wataala saja, yang Dia selalu melihat kita.

 • Dalil dari Al Quran

] ????? ??????? ????? ?????????? ????????[(??????: ?? ?????1)

Sesungguhnya Allah Subhanahu wataala selalu mengawasi kalian.

]??????? ??????? ????? ???????[ (???????:218)

Yang melihatmu ketika engkau berdiri [untuk sholat]

 • Dalil dari As Sunnah

[ ??????? ?? ?????? ???? ???? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ????] ???? ????.

Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wataala seakan-akanengkau melihatNya, dan jika engkau tidak melihatNya sesungguhnya Dia melihatmu.

Jawaban : Untuk mengajak beribadah kepadaNya dan menghilangkan penyekutuan dariNya.

 • Dalil dari Al Quran

]???????? ????????? ??? ????? ??????? ???????? ???? ????????? ??????? ????????????? ??????????[ (?????: ?? ?????36)

Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wataala dan menjauhi thoghut.

 • Dalil dari As Sunnah

[????????? ???? ?????? ????] ???? ????

Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu (yakni semua rasul mengajak kepada tauhid).

Jawaban : MengesakanNya dengan Ibadah, doa, nadzar dan hukum.

 • Dalil dari Al Quran

]????????? ??????? ?? ?????? ???? ??????[(????: ?? ?????19)

Ketauhilah bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan haq kecuali Allah Subhanahu wata'ala.

 • Dalil dari As Sunnah

[????? ??? ?? ?????? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ????] ???? ????

Hendaklah yang pertama kali yang engkau menyeru mereka kepadanya persaksian bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah Taala.

Jawaban : Tidak ada yang disembah dengan haq kecuali Allah.

 • Dalil dari Al Quran

]?????? ??????? ??????? ???? ???????? ??????? ??? ????????? ???? ??????? ???? ?????????[(????: ?? ?????62)

Demikian itu karena Allah Subhanahu wataala adalah Dialah yang haq dan apa yang mereka seru selainnya adalah yang batil.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ?? ??? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ????] ???? ???? .

Barang siapa yang berkata : tidak ada Ilah yang haq disembah kecuali Allah, haramlah hartanya (untuk diambil) dan darahnya (untuk ditumpahkah)

Jawaban : Mengukuhkan apa yang disifatkan Allah Subhanahu wataala dan RasulNya untuk diriNya.

 • Dalil dari Al Quran

]?????? ?????????? ?????? ?????? ?????????? ??????????[(??????: ?? ?????11)

Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia Maha Mendengar dan Melihat.

 • Dalil dari As Sunnah

[????? ???? ????? ?????? ?? ?? ???? ??? ?????? ??????] ???? ????

Rabb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap malam turun ke langit dunia (Turun sesuai dengan keagunganNya dan kesucianNya)

Jawaban : Petunjuk di dunia dan keamanan di akherat.

 • Dalil dari Al Quran

]????????? ??????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ????????? ?????? ????????? ?????? ???????????[(???????:82)

Orangorang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kedholiman (kesyirikan) mereka mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ?????? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ?????] ???? ????

Hak hamba terhadap Allah Subhanahu wataala bahwa Dia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun.

Jawaban : Allah Subhanahu wataala di ataslangit di atas Arsy.

 • Dalil dari Al Quran

]??????????? ????? ????????? ????????[(???:5)

Ar Rahman [Allah Yang Maha Pengasih] bersemayam di atas Arsy.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ??? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ????? ???? ??? ?????] ???? ???????

Sesungguhnya Allah Subhanahu wataala telah menulis buku, yang tertulis di dalamnya, sesungguhnya RahmatKu mengalahkan kemurkaanKu. Kitab itu tertulis di sisiNya di atas Arsy

Jawaban : Allah Subhanahu wataala bersama kita dengan ilmuNya mendengar dan melihat.

 • Dalil dari Al Quran

]????? ?? ???????? ???????? ????????? ???????? ???????[(???:46)

Jangan kalian berdua takut sungguh Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat.

 • Dalil dari As Sunnah

???? ????? ?????? ?????? ??? ???? [???? ????]

Sesungguhnya kalian menyeru Dzat Yang Maha Mendengar Maha dekat dan Dia bersama kalian. (Yaitu dengan IlmuNya melihat dan mendengar kalian).

Jawaban : Dosa yang paling besar adalah syirik (menyekutukan Allah).

 • Dalil dari Al Quran

]??? ??????? ?? ???????? ????????? ????? ????????? ???????? ???????[(?????: ?? ?????13)

Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kezhaliman yang besar.

 • Dalil dari As Sunnah

[??? ??? ???? ???? ???? ?? ????? ???? ??? : ?? ???? ??? ????? ??? ????] ???? ????

Nabi Shallallahualaihi wasallam ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Beliau bersabda : engkau menyeru kepada tandingan untuk Allah Subhanahu wataala sedang Dia telah menciptakan kamu.

Jawaban : Yaitu mengarahkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wataala seperti doa.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ???????? ??????? ?????? ???? ???????? ???? ???????[(?????:20)

Katakanlah tiada lain saya menyeru (berdoa) kepada Rabbku dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun.

 • Dalil dari As Sunnah

[???? ??????? ??????? ?????] ???? ???????

Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah.

Jawaban : Syirik besar penyebab kekal di neraka.

 • Dalil dari Al Quran

]??????? ???? ???????? ????????? ?????? ??????? ??????? ???????? ?????????? ??????????? ????????[ (???????: ?? ?????72)

Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wataala maka sungguh Allah Subhanahu wataala telah mengharamkan atasnya sorga dan tempat tinggalnya di neraka.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ???? ????? ????? ??? ?????] ???? ????

Barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wataala dengan sesuatu pasti masuk neraka.

Jawaban : Amal tidak bermanfaat yang dibarengi dengan syirik.

 • Dalil dari Al Quran

] ?????? ?????????? ???????? ???????? ??? ??????? ???????????[(???????: ?? ?????88)

Kalau mereka menyekutukan sungguh gugurlah apa yang mereka amalkan.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ????? ???? ??? ??? ???? ????? ?????]???? ????

Barang sipa yang beramal suatu amalan ia menyekutukan didalamnya selain Aku, Aku tinggalkan dia dan sekutunya.

Jawaban : Ya ! banyak dan amat di sayangkan.

 • Dalil dari Al Quran

]????? ???????? ???????????? ????????? ???? ?????? ???????????[ (????:106)

Dan tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wataala kebanyakan mereka kecuali mereka berbuat syirik.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ?????? ??? ???? ????? ?? ???? ????????? ???? ???? ???????] ???? ???? ???????

Tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga berhala disembah.

Jawaban : Berdoa kepada mereka suatu kesyirikan memasukkan ke neraka.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ?????? ???? ??????? ??????? ????? ????????? ???? ???????????????[(???????:213)

Maka jangan engkau seru bersama Allah Subhanahu wataala Ilah yang lain maka engkau termasuk orang yang disiksa.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ??? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ?????] ???? ???????

Barang siapa mati dan dia menyeru selain Allah Subhanahu wataala sebagai bandingan pastilah ia masuk neraka.

Jawaban : Ya doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari Al Quran

]??????? ????????? ????????? ?????????? ?????? [(????: ?? ?????60)

Rabbmu berfirman : berdoalah kepadaKu pasti aku kabulkan buat kalian.

 • Dalil dari As Sunnah

[?????? ?? ???????] ???? ??????? ???? ???? ????

Doa itu ibadah.

Jawaban : Orang-orang mati tidak mendengar doa.

 • Dalil dari Al Quran

]??????? ?? ???????? ?????????? [(?????: ?? ?????80)

Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang mati.

]????? ?????? ?????????? ???? ??? ??????????[(????: ?? ?????22)

Dan tidak engkau memperdengarkan orang yang ada dalam kuburan.

 • Dalil dari As Sunnah

]?? ??? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???? ?????? [???? ???? ????.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wataala memiliki Malaikat-Malaikat yang terbang ke berbagai tempat di bumi menyampaikan kepadaku salam dari umatku.

Jawaban : Kita tidak minta bantuan kepada mereka, bahkan kita istighotsah dengan Allah Subhanahu wata'ala.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ?????????????? ????????? ???????????? ?????? [(??????: ?? ?????9)

Ingatlah ketika kalian istigotsah kepada Robb kalian maka Dia mengabulkan kalian.

 • Dalil dari As Sunnah

[??? ??? ????? ?? ?? ?? ??? : ?? ?? ?? ???? ?????? ??????]???

Adalah Nabi Shallallahualaihi wasallam Jika terkena kesusahan dan kesedihan beliau berdoa : wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat Yang Mengurusi MakhluqNya dengan rahmatMu aku beristighotsah.

Jawaban : Tidak boleh minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari Al Quran

]???????? ???????? ?????????? ???????????[(???????:5)

Hanya kepadaMu lah kami menyembah dan hanya kepadaMu lah kami memohon pertolongan.

 • Dalil dari As Sunnah

[??? ???? ????? ???? ???? ?????? ?????? ?????] ???? ??????? ???? ???? ???.

Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah dan jika engkau memohon tolong maka mohon tolonglah kepada Allah.

Jawaban : Ya apa yang mereka mampu melakukan.

 • Dalil dari Al Quran

]????????????? ????? ???????? ???????????? ???? ??????????? ????? ????????? ?????????????? [(???????: ?? ?????2)

Tolong menolonglah dalam masalah kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan.

 • Dalil dari As Sunnah

??? ???? ????? ???? ???? ???????

Kalau engkau minta mintalah kepada Allah Subhanahu wataala.

[????? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ????]

Allah Subhanahu wataala berada dalam membantu seorang hamba, selama hamba tadi dalam membantu saudaranya.

Jawaban : Tidak boleh nadzar kecuali untuk Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari Al Quran

] ????? ?????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??????????? ??????[(?? ?????: ?? ?????35)

Wahai Rabbku sungguh aku bernadzar untukMu apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang bebas [untuk berkhidmah di Masjid Al-Aqsho] maka terimalah dariku.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ??? ?? ????? ???? ??? ????]???? ???????.

Siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah Subhanahu wataala hendaklah ia mentaatinya [melaksanakan nadzarnya] barang siapa bernadzar untuk maksiat, janganlah ia mendurhakainya (dengan cara tidak melaksanakan nazarnya]

Jawaban : Tidak boleh, karena hal itu termasuk syirik besar.

 • Dalil dari Al Quran

]??????? ????????? ?????????[(??????:2)

Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah (untukNya saja).

 • Dalil dari As Sunnah

[??? ???? ?? ??? ???? ????] ???? ????

Semoga Allah Subhanahu wataala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wataala.

Jawaban : Tidak boleh thowaf kecuali di Kabah.

 • Dalil dari Al Quran

] ???????????????? ??????????? ??????????[(????: ?? ?????29)

Dan thowaflah kalian di Rumah Atiq [Kabah].

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ?????? ???? ???? ?????? ??? ???? ???? ] ???? ???? ??? ????.

Barang siapa yang thowaf di Baitulloh tujuh kali dan sholat dua rokaat, adalah seperti memerdekakan budak.

Jawaban : Tidak boleh sholat menghadap kuburan.

 • Dalil dari Al Quran

] ??????? ???????? ?????? ??????????? ??????????[(??????: ?? ?????144)

Maka arahkan wajahmu ke Al Masjidil Haram yaitu menghadaplah ke Kabah.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ?????? ??? ????? ??? ?????? ?????]???? ????.

Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah sholat kepadanya.

Jawaban : Hukumnya melakukan sihir adalah kafir.

 • Dalil dari Al Quran

] ????????? ????????????? ???????? ???????????? ???????? ????????[(??????: ?? ?????102)

Akan tetapi setan setan itu kafir, mereka mengajari manusia sihir.

 • Dalil dari As Sunnah

[ ??????? ???????? : ????? ?????? ?????? ......???? ????

Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan : syirik, sihir..

Jawaban : Kita tidak boleh mempercayai keduanya dalam memberitakan masalah ghaib.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ?? ???????? ???? ??? ????????????? ??????????? ????????? ?????? ??????? ????? ??????????? ???????? ???????????[ (?????:65)

Katakanlah tidak ada yang di langit maupun di bumi yang mengetaui tentang ghoib kecuali Allah Subhanahu wataala dan mereka tidak sadar kapandibangkitkan.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ?????? ?? ?????? ????? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ??? ????] ???? ???? ????.

Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakan sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad.

Jawaban : Tidak ada satupun yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari Al Quran

[?????????? ????????? ????????? ?? ??????????? ???? ???? )(???????: ?? ?????59)

Dan di sisiNya kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ????? ??? ????] ??? ???? ????????

Tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Dia [Hadits hasan Riwayat Tobarony].

Jawaban : Mereka wajib menghukumi dengan Al Quran dan As Sunnah.

 • Dalil dari Al Quran

]?????? ???? ???????? ????? ???????? ??????? ??????????? ???? ?????????????[(???????: ?? ?????44)

Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wataala turunkan, mereka adalah orang-orang kafir.

 • Dalil dari As Sunnah

[???? ?? ????? ????? ??????] ??? ???? ??? ????

Allah Subhanahu wataala adalah penentu hukum, dan kepada-Nya tempat kembali.

Jawaban : Mengamalkannya hukumnya kafir, jika ia membolehkannya.

 • Dalil dari Al Quran

)?????? ??????? ?????????? ????? ???????? ???????)(???????: ?? ?????49)

Dan hukumilah diantara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari As Sunnah

[??? ?? ???? ?????? ????? ???? ???????? ??? ???? ???? ??? ??? ???? ????? ????? ???? ]

Dan siapa yang tidak menghukumi dengan kitab Allah Subhanahu wataala dan tidak memilih dari apa yang Allah Subhanahu wataala turunkan kecuali Allah Subhanahu wataala jadikan permusuhan kuat diantara mereka.

Jawaban : Tidak boleh bersumpah kecuali dengan Nama Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari Al Quran

] ????? ???????? ???????????[(???????: ?? ?????7)

Ya pasti dan Demi Pemeliharaku sungguh kalian pasti dibangkitkan.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ???? ???? ??? ????] ???? ???? ????

Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wataala sungguh telah musyrik [Hadits shohih riwayat Ahmad].

Jawaban : Tidak boleh menggantungkannya, karena termasuk syirik.

 • Dalil dari Al Quran

]?????? ?????????? ??????? ??????? ???? ??????? ???? ???? ???[(???????: ?? ?????17)

Dan jika menimpamu suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ????? ??? ????] ???? ???? ????

Barang siapa menggantungkan azimat maka ia telah musyrik.

Jawaban : Kita tawassul kepada Allah Subhanahu wataala dengan nama-namaNya, sifat-sifatNya dan amal shalih.

 • Dalil dari Al Quran

]????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????? [(??????: ?? ?????180)

Milik Allah Subhanahu wataala nama-nama yang baik maka berdoalah dengannya.

 • Dalil dari As Sunnah

[????? ??? ??? ?? ?? ???? ?? ????] ???? ???? ????

Aku mohon kepadaMu dengan segala nama yang dia milikmu, Engkau beri nama dengannya akan DzatMu..

Jawaban : Doa tidak memerlukan perantara.

 • Dalil dari Al Quran

]??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ??????? ??????? ???????? ???????? ????? ???????[(??????: ?? ?????186)

Jika hambaku bertanya kepadamu tentang Aku sesungguhnya Aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika berdoa kepadaKu.

 • Dalil dari As Sunnah

[???? ????? ?????? ?????? ??? ????] ???? ????

Sesungguhnya engkau berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar Dekat, dan Dia bersamamu.

Jawaban : Perantaraan yang diperankan Rasul adalah menyampaikan wahyu.

 • Dalil dari Al Quran

]??? ???????? ?????????? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? [(???????: ?? ?????67)

Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu.

 • Dalil dari As Sunnah

[????? ????] ????

Ya Allah Subhanahu wataala saksikanlah. [ini jawaban beliau atas ucapan sahabatyang berkata "kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan amanah, dan menasehati"]

Jawaban : Kita mohon syafaat Nabi dari Allah Subhanahu wataala.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ??????? ???????????? ???????? ???[(?????: ?? ?????44)

Katakanlah hanya milik Allah Subhanahu wataala lah seluruh syafaat.

 • Dalil dari As Sunnah

????? ???? ?? [ ?? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ??] ???? ??????? ???? ???? ???.

Ya Allah, jadikanlah dia [Rasul] pemberi syafaat untukku.

Jawaban : Cinta dengan bentuk ketaatan dan mengikuti perintah.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ???? ???????? ?????????? ??????? ?????????????? ???????????? ??????? [(?? ?????: ?? ?????31)

Katakanlah jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah Subhanahu wataala mencintai kalian.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ????? ??? ???? ??? ???? ?? ????? ????? ?????? ??????] ???????

Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga aku lebih ia cintai dari pada cintanya kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia.

Jawaban : Kita tidak berlebih-lebihan dalam memuji Rasul Shallallahualaihi wasallam.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ???????? ????? ?????? ?????????? ?????? ??????? ?[(?????:110)

Katakanlah tiada lain saya hanya seorang manusia seperti kalian, telah diwahyukan kepadaku

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ?????? ??? ???? ??????? ??? ???? ????? ??? ??? ?????? ??? ???? ??????] ???????

Jangan engkau lebih lebihkan saya sebagaimana Nashara Melebih lebihkan Isa putra Maryam tiada lain saya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah Subhanahu wataala dan RasulNya.

Jawaban : Dari manusia pertama adalah Adam, sedangkan dari benda pertama adalah pena.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ????? ??????? ?????????????? ?????? ??????? ??????? ???? ?????[(??:71)

Ingatlah ketika RabbMu berfirman kepada Malaikat sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah.

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ??? ?? ??? ???? ?????] ???? ??? ???? ???????? ???? ???? ???

Pertama kali yang Allah Subhanahu wataala ciptakan adalah pena.

Jawaban : Allah Subhanahu wataala menciptakan Muhammad Shallallahualaihi wasallam dari nutfah.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ??????? ?????????? ???? ??????? ????? ???? ???????[(????: ?? ?????67)

Dialah yang menciptakan kalian dari tanah kemudian dari nutfah

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ????? ???? ???? ?? ??? ??? ?????? ????? ????] ???? ????

Sesungguhnya seorang diantara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh hari sebagai nutfah.

Jawaban : Jihad wajib dengan harta, jiwa dan lisan.

 • Dalil dari Al Quran

]????????? ???????? ?????????? ??????????? ??????????????? ??????????????[(??????: ?? ?????41)

Berangkat lah jihad dalam kondisi ringan maupun berat dan berjihad lah dengan harta kalian dan jiwa kalian

 • Dalil dari As Sunnah

[?????? ???????? ???????? ??????? ????????] ???? ???? ??? ????.

Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kalian, jiwa kalian dan lidah kalian.

Jawaban : Yaitu cinta, menolong orang-orang yang beriman yang bertauhid.

 • Dalil dari Al Quran

]???????????????? ???????????????? ?????????? ??????????? ?????[(??????: ?? ?????71)

Orang beriman laki dan perempuan sebagian mereka sebagai wali sebagian yang lainnya

 • Dalil dari As Sunnah

[?????? ?????? ???????? ??? ???? ?????] ???? ????

Orang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti satu bangunan sebagian menguatkan sebagian yang lainnya.

Jawaban : Tidak boleh berloyalitas kepada orang kafir dan menolong mereka.

 • Dalil dari Al Quran

]?????? ????????????? ???????? ????????? ???????[(???????: ?? ?????51)

Barang siapa mengambil mereka sebagai wali maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ?? ??? ???? ????? ?? ???????] ???? ????

Sesungguhnya keluarga bani fulan bukan waliku (karena mereka orang kafir).

Jawaban : Wali adalah orang beriman yang bertaqwa.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ????? ??????????? ??????? ?? ?????? ?????????? ???? ???? ?????????? ????? ????? ?????? ??????[(????:62)

Ketauhilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wataala tidak ada rasa takut atas mereka juga tidak mereka sedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertaqwa

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ???? ????? ????????] ???? ????

Sesungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wataala dan orang beriman yang shalih.

Jawaban : Allah Subhanahu wataala menurunkan Al-Quran untuk diamalkan.

 • Dalil dari Al Quran

]?????????? ??? ???????? ?????????? ???? ????????? ???? ??????????? ???? ??????? ??????????[(??????: ?? ?????3)

Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan ikuti wali selainNya

 • Dalil dari As Sunnah

[????? ?????? ??????? ?? ??? ???????? ??] ???? ???? ????

Bacalah AlQuran dan amalkan, jangan engkau memperbanyak harta dengannya.

Jawaban : Kita tidak mencukupkan diri dengan Al Quran dari Hadits.

 • Dalil dari Al Quran

]????????????? ???????? ????????? ??????????? ????????? ??? ??????? ??????????[(?????: ?? ?????44)

Dan telah kami turunkan peringatan kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka

 • Dalil dari As Sunnah

[??? ???? ????? ?????? ????? ???] ???? ???? ??? ????

Ketauhilah sesungguhnya aku diberi Al Quran dan sepertinya bersamanya.

Jawaban : Kita tidak mendahulukan satu ucapan di atas ucapan Allah Subhanahu wataala dan RasulNya.

 • Dalil dari Al Quran

]??? ???????? ????????? ??????? ?? ??????????? ?????? ?????? ??????? ???????????[(???????: ?? ?????1)

Hai orang-orang beriman janganlah kalian mendahului dihadapan Allah Subhanahu wataala dan RasulNya

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ???? ?? ????? ???? ???? ?????? ?? ???????] ???? ????

Tidak ada ketaatan untuk seseorang dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wataala, tiada lain ketaatan itu ada dalam hal yang baik.

Jawaban : Kita kembali kepada kitab dan Sunnah.

 • Dalil dari Al Quran

]?????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ????? ??????? ????????????[(??????: ?? ?????59)

Dan jika kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wataala dan Rasul

 • Dalil dari As Sunnah

[???? ???? ????? ?? ????? ?? ?? ?????? ???? ???? ???? ???? ?????] ????

Aku telah tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh dengan keduanya yaitu kitab Allah Subhanahu wataala dan sunnah rasulNya..

Jawaban : Semua yang tidak ada dalil syari atasnya.

 • Dalil dari Al Quran

]???? ?????? ????????? ???????? ?????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ???? ??????[(??????: ?? ?????21)

Apakah mereka punya sekutu yang mensyari'atkan buat mereka dari agama yang tidak Allah Subhanahu wataala izinkan

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ??? ???] ???? ????

Barang siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini, apa yang bukan darinya maka ia tertolak.

Jawaban : Tidak ada bidah hasanah.

 • Dalil dari Al Quran

]????????? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ??????????? ?????? [(???????: ?? ?????3)

Pada hari ini aku telah sempurnakan buat kalian agama kalian, Telah aku sempurnakan nikmatKu atas kalian dan Aku telah Ridhoi Islam buat kalian sebagia diin (sistem hidup)

 • Dalil dari As Sunnah

[????? ??????? ?????? ??? ?? ????? ???? ??? ???? ?????] ???? ???? ??? ????

Jauhilah oleh kalian semua yang diada adakan, karena semua yang diada adakan itu bidah dan semua bidah adalah sesat.

Jawaban : Ya seperti orang yang memulai perbuatan baik supaya ditiru.

 • Dalil dari Al Quran

] ???????????? ?????????????? ????????[(???????: ?? ?????74)

Dan jadikanlah aku imam untuk orang-orang yang bertaqwa

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ?? ??? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ????] ???? ????.

Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik baginya pahalanya dan pahala yang melakukannya setelahnya.

Jawaban : Harus memperbaiki diri sendiri dan keluarganya.

 • Dalil dari Al Quran

]??? ???????? ????????? ??????? ???? ???????????? ????????????? ?????? [ (???????: ?? ?????6)

Hai orang-orang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ????? ???? ?? ??? ??? ??????? ???? ??? ?? ????] ???

Sesungguhnya Allah Subhanahu wataala taaala akan meminta pertanggungan jawaban setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya apakah menjaganya atau menyia-nyiakannya.

Jawaban : Jika mengamalkan kitab Rabb mereka dan sunnah nabi mereka.

 • Dalil dari Al Quran

]??? ???????? ????????? ??????? ???? ?????????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????????[(????:7)

Hai orangorang yang beriman jikakalian menolong Allah Subhanahu wata'ala, Allah Subhanahu wataala pasti menolongmu dan meneguhkan kaki kalian

 • Dalil dari As Sunnah

[?? ???? ????? ?? ???? ???????] ???? ???? ??? ????

Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku menang tertolong.

????? ??? ?? ????????.


TAGS


-

Author

Follow Me